Advocatenkantoor Dirk De Keuster

Actualiteit

FAVV moet bij elke controle de algemene beginselen van behoorlijk bestuur respecteren
Dirk De Keuster
/ Categories: Voedselveiligheid

FAVV moet bij elke controle de algemene beginselen van behoorlijk bestuur respecteren

In de arrest nr. 245.214 van 19 juli 2019 was de Raad van State van mening dat bij elke controle het FAVV in redelijkheid moet optreden én formeel dient te motiveren waarom een dergelijke verregaande maatregel als de intrekking van de toelating noodzakelijk is. Deze intrekking staat immers gelijk met een verplichte sluiting van de operator. Bij gebrek aan dergelijke motivering schorste de Raad van State de intrekkingsbeslissing. Het FAVV legde zich niet neer bij het arrest en ging op 23 juli 2019 toch over tot sluiting van de operator op basis van een nieuwe beslissing met een aanvullende motivering. Deze nieuwe motivering werd opnieuw niet door de Raad van State aanvaard. Deze laatste legde een verbod op aan het FAVV in het arrest nr. 245.230 van 24 juli 2019 als voorlopige maatregel om de toelating in te trekken op basis deze feiten onder verbeurte van een dwangsom.
 
Het FAVV besliste op 12 juli 2019 om een operator te sluiten omdat deze niet voldeed aan de voorwaarden opgelegd in het beslissing van de bevoegde minister van 9 mei 2019. De minister had beslist dat alle verpakkingen van voorverpakte producten diende te voldoen aan de etiketteringsverplichtingen.  Bij een controle werden nog enkele beperkte vertaalfouten gevonden op bepaalde etiketten. Volgens het FAVV leidden deze beperkte tekortkomingen in de vertaling automatisch tot de sluiting. Het FAVV zou niet meer over enige appreciatiemarge beschikken. De Raad van State was het hiermee niet eens.
In het arrest nr. 245.214 van 19 juli 2019 stelde de Raad van State het volgende:
 
Het geheel van die beslissing hoefde de verzoekende partij er niet toe te brengen deze beslissing aan te vechten, vermits zij er mocht op vertrouwen dat de verwerende partij deze beslissing op wettige, en derhalve op zorgvuldige en redelijke wijze, zou uitvoeren.

Het valt dan ook nauwelijks in te zien, en minstens had de verwerende partij derhalve formeel moeten motiveren, waarom de weerhouden tekortkomingen in redelijkheid tot dergelijke zware gevolgen moesten leiden, nu de verwerende partij tegelijk ook vaststelt dat de – onverwachte – controle van 12 juli 2019 “inzake infrastructuur, inrichting en hygiëne … als ‘gunstig met opmerkingen’ (werd) beschouwd”, en zelfs dat “de uitgebreide controle inzake etikettering die moet worden uitgevoerd op drie producten, (ook) resulteerde in de beoordeling ‘gunstig met opmerkingen”.
 
Het arrest nr. 245.230 van 24 juli 2019 bevat de volgende motivering:
 
Rekening houdend met deze vaststelling, evenals met de vaststelling dat uit beide betrokken schorsingsarresten blijkt dat de prima face vastgestelde onwettigheid verder reikt dat een puur gebrek in de formele motivering, en ook prima facie een schending van het redelijkheidsbeglnsel behelst, en teneinde een opeenvolging van nieuwe dergelijke beslissingen met telkens een andere formele motivering te voorkomen, bestaat er aanleiding toe om een dwangmaatregel op te leggen die de verwerende partij verbod oplegt de beslissing van 9 mei 2019 nogmaals te implementeren door een sluiting van de  inrichting van de verzoekende partij op te leggen op grond van de op 12 juli 2019 vastgestelde en weerhouden inbreuken op het vlak van etikettering.
 
Het gevorderde bedrag kan worden toegekend, gelet op de redenen die ook aan de basis liggen van het aanvaarden van de spoedeisendheid, en op het feit dat het respecteren van de opgelegde voorlopige maatregel de verwerende partij niet voor grote moeilijkheden plaatst wat de uitvoering van deze onthoudingsverplichting betreft.
Vorig artikel Verschillende tariefzones voor parkeerretributies toegelaten door het Hof van Beroep te Gent.
Volgend artikel Charlotte Ehlinger versterkt het team
Print
398

Please login or register to post comments.

Oplossingsgericht in:

  • Overheidsopdrachten en PPS
  • Bouw (ruimtelijke ordening, onteigening, aanneming)
  • Voedselveiligheid en medisch recht
  • Strafrecht

Duidelijke en doelgerichte aanpak in een heldere taal.

Advies, onderhandeling, bemiddeling en - indien nodig - procedure.