Advocatenkantoor Dirk De Keuster

Actualiteit

Wat is belangrijk in het Vlaams regeerakkoord 2019-2024 voor de rechtspraktijk ?
Dirk De Keuster
/ Categories: Nieuws

Wat is belangrijk in het Vlaams regeerakkoord 2019-2024 voor de rechtspraktijk ?

De volgende thema vinden we terug in het Vlaamse regeerakkoord:

1. Ruimtelijk beleid

Er komt een bouwshift, een kwalitatieve verdichting van het bestaand ruimtebeslag. Deze kernverdichting volgt de strategische visie van het op te stellen Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV), dat het toekomstig ruimtelijk beleid vorm geeft. Krachtlijnen zijn verder de vereenvoudiging van vergunnings- en planningsprocedures, en stroomlijning van geschillenbeslechting en beroepsmogelijkheden.

Slecht gelegen juridisch aanbod in eigendom zal in dit kader geneutraliseerd worden, maximaal gebruik makend van planologische ruil en verhandelbare bouwrechten.

Verder, zullen de machtigingen van de Vlaamse administraties bij vergunningen en plannen maximaal geïntegreerd worden in de omgevingsvergunning. De adviezen van de administratie zullen gebundeld worden in één geïntegreerd Vlaams advies.

Bestemmingsvoorschriften zullen toekomstbestendig gemaakt worden via de actualisatie van de typevoorschriften voor ruimtelijke uitvoeringsplannen en het schrappen van verouderde bestemmingscategorieën.

Ten slotte, wordt komaf gemaakt met het historisch passief van overtredingen. Van bouwwerken met een vastgestelde historische overtreding kan een gedoog toets worden aangevraagd bij de Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid. De bevoegde overheid kan, na advies van de gemeente, een vergunning afleveren mits een eventuele vergoeding.

2. Justitie

De Vlaamse minister bevoegd voor Justitie en Handhaving zorgt ervoor dat de organisatie van en de procedures voor de Vlaamse bestuursrechtcolleges verder wordt geprofessionaliseerd.

3. Investeringsbeleid

Er worden extra middelen voorzien voor investering in mobiliteit en openbare werken (MOW). Prioriteit wordt gegeven aan investeringen in fietsinfrastructuur, openbaar vervoer en doorstroming op het hoofdwegennet. Focus ligt op en woon-werk- en woon-schoolverkeer. Hiertoe treedt het Geïntegreerd Investeringsprogramma (GIP) in de plaats van de aparte investerings- en onderhoudsprogramma's van de entiteiten.

4. Gunstig investeringsklimaat

De bestuursrechtspraak van de Raad van State en de Raad voor Vergunningsbetwistingen zal geoptimaliseerd worden zodat investeringsprojecten sneller en gemakkelijker kunnen worden gerealiseerd.

5. Bestuurszaken - Raad voor Vergunningsbetwistingen

Overheidsprocessen worden verder zo veel mogelijk gedigitaliseerd, in nauwe samenwerking met de    lokale besturen. De bestuurlijke organisatie wordt vereenvoudigd, waarbij de overheid zal functioneren als een holding. Ondersteunende taken worden samengebracht bij een gespecialiseerde dient. Hiertoe wordt een programma opgestart dat de Vlaamse overheid herdenkt en hervormt. Hiervoor wordt een centraal budget voorzien.

Er zal onderzocht worden of de Raad voor vergunningsbetwistingen bevoegd kan worden voor beroepen tegen ruimtelijke uitvoeringsplannen. De Raad voor vergunningsbetwistingen moet geschillen beslechten binnen redelijke termijn.

Wat de Raad voor vergunningsbetwistingen betreft : afschaffen gewoon kortgeding, invoering relativiteitseis, verbetering bestuurlijke lus, erkenning van vergunninghouder als volledig volwaardige partij in procedure, substitutiebevoegdheid verder uitbreiden, geïntegreerd beroep voorzien na geïntegreerd advies

Mogelijkheid om bij uitspraken door Raad van State en Raad voor vergunningsbetwistingen over complexe projecten voorwaarden te stellen zodat een project door kan gaan met aanvaardbare oplossingen

Uitspraaktermijnen Raad van State voor complexe projecten beperken tot 1 jaar

Meer aandacht en ondersteuning voor lokale besturen in omgevingshandhavingsbeleid.

6.   Luchthaven Zaventem

Wat betreft luchthaven Zaventem: streven naar oplossing voor geluidshinder. Met als uitgangspunt een billijke, evenwichtige spreiding van de lasten over de Vlaamse Rand en het Brusselse gewest. Dit bekomen via evenwichtig vliegnet op basis van eerlijke spreiding ( vermijden van concentratie boven bepaalde gebieden).

 

Vorig artikel Beginsel van behoorlijk burgerschap erkend door de Raad voor Vergunningsbetwistingen
Volgend artikel Grondwettelijk Hof herstelt recht van burgers om op treden namens de gemeente of de provincie. Milieustakingsvorderingen kunnen weer.
Print
550

Please login or register to post comments.

Oplossingsgericht in:

  • Overheidsopdrachten en PPS
  • Bouw (ruimtelijke ordening, onteigening, aanneming)
  • Voedselveiligheid en medisch recht
  • Strafrecht

Duidelijke en doelgerichte aanpak in een heldere taal.

Advies, onderhandeling, bemiddeling en - indien nodig - procedure.