Advocatenkantoor Dirk De Keuster

Actualiteit

Overdracht zakelijk recht is een overheidsopdracht indien teveel voorwaarden worden opgelegd

In twee arresten van 30 november 2017 (arresten 240.043 en 240.044) oordeelde de Raad van State dat twee procedures voor de aanduiding van een private partner waarmee een PPS-overeenkomst zou worden afgesloten waarbij een zakelijk recht wordt toegekend voor de ontwikkeling van een woonwijk op risico van de private partner, wel degelijk kwalificeren als een overheidsopdracht. De Raad schorste om die reden de beslissing tot niet-selectie in een toewijzingsprocedure buiten de werkingssfeer van de overheidsopdrachten.

Lees verder

Charter betreffende de toegang van KMO's tot overheidsopdrachten goedgekeurd

De Minsterraad keurde op 19 januari 2018 het ontwerp van Charter betreffende de toegang van KMO’s tot overheidsopdrachten goed. De centrale doelstelling van dit charter is het aantal KMO’s dat deelneemt aan overheidsopdrachten te verhogen. Overheidsopdrachten moeten toegankelijk worden en zijn voor elke ondernemingsgrootte, dus ook KMO’s. Studies tonen immers aan dat micro- en kleine ondernemingen ondervertegenwoordigd zijn. Het charter wenst dit onevenwicht recht te trekken en elke onderneming gelijke kansen te bieden.

Lees verder

GRUP VSGB vernietigd voor Uplace

De Raad van State heeft in het arrest nr. 240.302 van 22 december 2017 het in 2016 vastgestelde gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor deze cluster C.3 vernietigd.  De Raad van State stelt vast dat, ten opzichte van het ruimtelijk uitvoeringsplan van 2011, de stedenbouwkundige voorschriften van het ruimtelijk uitvoeringsplan van 2016 een substantiële toename – en dus geen reductie – van de toegelaten handelsoppervlakte in de Uplace-zone tot gevolg hebben. Aldus blijkt er een onjuiste verantwoording te zijn gegeven om geen tramlijn op te leggen en om het milieueffectrapport uit 2010 te gebruiken.

Lees verder
RSS
First45679111213Laatste

Oplossingsgericht in:

  • Overheidsopdrachten en PPS
  • Bouw (ruimtelijke ordening, onteigening, aanneming)
  • Voedselveiligheid en medisch recht
  • Strafrecht

Duidelijke en doelgerichte aanpak in een heldere taal.

Advies, onderhandeling, bemiddeling en - indien nodig - procedure.